πλανώδιοι

Οι προθεσμίες για την έκδοση αδειών στάσιμου εμπορίου στα Χανιά

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων (Δ.Λ.Τ.Χ.) ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου) στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων, σύμφωνα με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’), άρθρο 1, παράγραφος 8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4264/14, ότι από Δευτέρα 07/05/2018 και από ώρα 09.00 έως και 13.00 μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, η