γ) Άλλης ειδικότητας (Π.Ε. ή Τ.Ε.) με εργασιακή εμπειρία στην μελισσοκομία ή/και στην εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης της μελισσοκομίας.

δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

ε) Καλή γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας & άλλων δικαιολογητικών από Πέμπτη 7 έως Τετάρτη 13-12-2023.

Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα, όπου να αναγράφονται οι σπουδές, η προϋπηρεσία, οι δεξιότητες και ό,τι άλλο φαίνεται χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψήφιου, να γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: melissilogchanion@gmail.com, πληροφορίες: 6944 351165.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.