• Από 1 η έως 15 Μαρτίου 2024.

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 2539/τεύχος Β’/14.06.2021 σήμερα ξεκινάει ο νέος κύκλος αιτήσεων μέσω Θυρίδας (gov.gr)  για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο των Λευκών Περιοχών.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργή στο διάστημα 01.03.202– 15.03.2024. Όσοι πολίτες δεν προλάβουν να αιτηθούν την ένταξή τους στο μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στον επόμενο κύκλο επικαιροποίησης του μητρώου.

Οι εισερχόμενες αιτήσεις  θα αξιολογηθούν και σε περίπτωση έγκρισής τους να καταχωρηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου για τη διεκπεραίωσή τους από τους παρόχους των τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Τονίζεται ότι για κάθε ενδιαφερόμενο πρέπει να υπάρχει μία και μόνο μία εγκεκριμένη αίτηση του στη θυρίδα. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει υποβάλει πολλαπλές αιτήσεις, τότε όλες εκτός από μία – εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια – οφείλουν να απορρίπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να εισέρχονται στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/leukes-periohesχρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis ή να προσέρχονται στα ΚΕΠ Γερανίου και Αλικιανού για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Ακολουθεί Pίνακας με τους οικισμούς που εντάσσονται στις «Λευκές Περιοχές», σύμφωνα με την πλατφόρμα whiteareas.gov.gr.

«Λευκές Περιοχές» Δήμου Πλατανιά (όπως φαίνονται στη πλατφόρμα gov.gr)
Δημοτική Ενότητα Οικισμοί
Δημοτική Ενότητα Βουκολιών Κακόπετρος

Κεχρές

Ληδιανά

Λουφαρδιανά

Μεσαύλια

Νέον Χωρίον

Παλαιά Ρούματα

Δημοτική Ενότητα Μουσούρων Αλικιανός

Ασκορδαλός

Ζούρβα

Καρές

Λάκκοι

Λαγγός

Μεσκλά

Νέα Ρούματα

Ομαλός

Ορθούνι

Πρασές

Σέμπρωνας

Σκινές

Φουρνές

Χλιαρό

Χωστή

Δημοτική Ενότητα Πλατανιά Αποθήκαι

Ζουνάκιον

Λίμνη

Μανολιόπουλο

Ντερές

Παλαιό Γεράνιον

Παππαδιανά

Δημοτική Ενότητα Κολυμπαρίου Βένιον

Πανέθημος

Παραλία